Nidazol 250 Mg 20 Tablet

Kullanım Şekli:
Giardiazis tedavisinde erişkinler için günlük 0.75-1 g, 2-5 yaş arasıçocuklarda 250 mg, 5-10 yaş arası çocuklarda 375 mg ve 10-15 yaş arasıçocuklarda 500 mg, 5-10 gün süreyle uygulanır. Trichomonas vaginalis’ebağlı üretrit ve vajinit tedavisinde 2×250 mg’lık günlük doz 7-10 günsüreyle uygulanır. Anaerob mikroorganizmaların neden olduğuenfeksiyonların tedavisinde erişkinlerde 3×500 mg ve çocuklarda 30-40mg/kg, günlük dozlar 7-10 gün süreyle uygulanır. Postoperatif anaerobprofilaksisinde erişkinler için operasyondan 12 saat önce 500 mg veoperasyondan sonra 3 gün boyunca 2×500 mg ve çocuklarda aynı şekilde20-30 mg/kg uygulanır. Hasta ağızdan ilaç alabilecek duruma geldiktensonra müstahzarın tablet formu uygulanmalıdır.

Endikasyonları:
Protozoal enfeksiyonların (trikomoniyaz, giyardiyaz, amebiyaz vebalantidiyaz) tedavisinde, anaerob bakteriyel enfeksiyonlarınprofilaksisi ve tedavisinde kullanılır. Ayrıca bakteriyel vaginosis(nonspesifik vaginit), akut nekrozitan ülseratif gingivit (Vincentenfeksiyonu), periodontit ve psödomembranöz kolitler gibi spesifikbakteriyel enfeksiyonlarda da kullanılır. Amebiyazda (akut intestinalamebiyaz-amipli dizanteri ve amebik karaciğer absesi) ve bütünEntamoeba histolytica enfeksiyonlarında amebisit etki gösterir. Ancakamebik karaciğer absesinin metronidazol ile tedavisi, iltihabın drenajaya da aspirasyona olan ihtiyacını ortadan kaldırmaz. Anaerobbakterilerin (Bacteroides, Clostridium, Peptococcus ve Streptococcustürleri gibi) neden olduğu durumlarda da endikedir: İntraabdominalenfeksiyonlar: Peritonit, intraabdominal abse, karaciğer absesi.Jinekolojik enfeksiyonlar: Endometrit, endomiyometrit, tuboovaryan abseve cerrahi girişim sonrası vaginal enfeksiyonlar. Kemik ve eklemenfeksiyonları (Yardımcı tedavi olarak). Merkezi sinir sistemienfeksiyonları: Menenjit ve beyin absesi. Alt solunum yoluenfeksiyonları: Pnömoni, amfizem ve akciğer absesi, endokardit vebakteriyel septisemi. Cilt ve cilt yapısı enfeksiyonları. Diğerenfeksiyonlar: Hepatik ensefalopati, Crohn hastalığı, antibiyotiğebağlı psödomembranöz kolit.

Kontrendikasyonları:
Metronidazol veya diğer nitroimidazol türevlerine aşırı duyarlığı olanlarda ve hamileliğin ilk üç ayında kullanılmamalıdır.

Uyarılar:
Düşük dozda ve kısa süre kullanıldığında periferik nöropati vekonvülsif nöbetler enderdir. Yüksek dozda ve uzun süre kullananhastalar dikkatle izlenmelidir. Anormal nörolojik belirtiler görülmesihalinde yarar-zarar değerlendirilmesine göre tedavinin kesilmesi veyadevamına karar verilmelidir. Merkezi sinir sistemi hastalığı olanlarametronidazol ihtiyatla verilmelidir. Metronidazolle tedavi sırasındabilinen veya teşhis edilmemiş kandidiyaz vakaları daha belirgin halegeldiğinden, antifungal bir ilaçla tedavi gerekebilir. Nidazol birnitroimidazol olduğu için, halen veya geçmişte bir kan bozukluğu olanhastalara verilirken dikkatli olunmalıdır. Tedavi sırasında hafiflökopeni görüldüğü bildirilmiştir, ancak ilaca atfedilen kalıcı birhematolojik anormallik gözlenmemiştir. Gastrointestinal sistemle ilgiliistenmeyen reaksiyonlar eğer tedavi sırasında kaybolmaz, devamlılıkgösterir ya da tahammül edilemez olur ise hekim tarafından hastanın vehastalığın özel durumuna göre değerlendirme yapılarak tedavinindevamına ya da kesilmesine karar verilir. Gastrointestinal yan etkilergörülmesi halinde ya da tedavinin başlangıcından itibarengastrointestinal yan etkileri en aza indirmek için ilaç yemeklerle veyamuhtelif gıdalarla birlikte alınmalıdır. Trikomoniyaz tedavisindeenfeksiyonun nüksünü önlemek için eşlerin herbirinin metronidazol ileaynı zamanda tedavi edilmeleri ve prezervatifsiz cinsel temastankaçınmaları önerilir. Metronidazol plasentayı geçip hızla fetaldolaşıma girer. Hamile kadınlarda yapılmış çalışmalar olmadığından,gerekmedikçe hamilelerde kesinlikle kullanılmamalıdır. Sütle,plazmadakine benzer konsantrasyonlarda salgılanır ve burada yarı-ömrü9-10 saattir. Emziren annelerde emniyeti kesinleşmemiştir. Bu nedenleemziren anneler bu ilacı aldıkları süre ve ilacın kesilmesini izleyen24-48 saat boyunca emzirmeyi kesmelidirler. Yenidoğanlarınmetronidazolü eliminasyon kapasiteleri düşüktür. Ağır karaciğerhastalığı olanlarda metronidazolün metabolizması yavaşladığındanmetronidazol ve metabolitlerivücutta birikebilir. Tavsiye edilen mutaddozların altında dozlamaya gidilmeli ve hasta yakından izlenmelidir.Metronidazolün biriken metabolitleri diyalizle süratleuzaklaştırılabildiğinden anürik hastalarda metronidazol dozununözellikle azaltılmaması önerilir.

Yan Etkileri:
Baş ağrısı, gastrointestinal irritasyon ve metalik tat yaygındır.Seyrek olarak uyuşukluk, döküntüler ve koyu renkli idrar görülebilir.Kullanım süresine ve doza bağlı olarak; periferik nöropati(ekstremitede parestezi veya uyuşukluk), baş ağrısı, uykusuzluk,depresyon, baş dönmesi, koordinasyon bozukluğu (uyumsuzluk), konfüzyon,ataksi, irritabilite, yüksek dozda veya uzun süre kullanıldığındatoksik ensefalopati, bulantı, iştahsızlık, ender olarak kusma, diyare,epigastrik sıkıntı, abdominal kramplar, kabızlık, proktit, keskin vehoş olmayan metalik tat, glossit, stomatit (Kandidaların birden aşırıçoğalması ile ilgili olabilir), reversibl nötropeni (lökopeni), disüri,sistit, poliüri, idrar tutamama, pelvik basınç hissi, koyukırmızı-kahverengi idrar, ürtiker, eritematöz kızartılar, ateş basması,nazal konjesyon, ağız kuruluğu, ateş görülebilir.

İlaç Etkileşimleri:
Metronidazol, varfarin ve kumarin grubu oral antikoagülanların etkisiniartırır. Fenobarbital, fenitoin gibi mikrozomal karaciğer enzimleriniindükleyen ilaçlar metronidazolün eliminasyonunu artırır ve düşükplazma seviyelerine neden olurlar. Simetidin gibi mikrozomal karaciğerenzim aktivitesini azaltan ilaçlar metronidazolün plazma yarı-ömrünüuzatabilirler. Tedavi sırasında ve tedaviden sonra bir gün süre ilealkol alınmamalıdır. Disülfirama karşı görülenlere benzer reaksiyonlar(karın ağrısı, kusma, ateş basması ve baş ağrısı) görülür. Disülfiramlaaynı anda kullanılmamalıdır. SGOT ve SGPT için yapılan kimyasalanalizleri etkileyebilir.